آسیاب کردن قهوه ( Milling )

آسیاب کردن قهوه

آسیاب کردن قهوه

آسیاب کردن قهوه ( milling )

مرحل نهایی در پردازش قهوه عبارتند از حذف آخرین لایه پوست خشک شده از دانه های قهوه .

خشک کردن (dry coffee) ،تمیزکردن دانه های قهوه (cleaning) و مرتب سازی دانه های قهوه (sorting ) میباشد

که به کل این مراحل milling گفته می شود.

آسیاب کردن قهوه

آسیاب کردن قهوه

hulling

اولین مرحله dry milling می باشد .

حذف کردن مابقی پوسته اضافه دانه های قهوه خام  از میوه قهوه میباشد که با ماشین انجام می شود.

(پوست کندن میوه قهوه)

آسیاب کردن قهوه

آسیاب کردن قهوه

polishing

بعد از hulling کردن انجام می شود. زمانی که پوست قهوه جدا می شود.

دانه های قهوه دوباره پولیش داده می شود تا اضافات و باقی مانده پوست ها از میوه قهوه جدا شوند.

آسیاب کردن قهوه

آسیاب کردن قهوه

cleaning and sorting

تمیز کردن و مرتب سازی دانه های قهوه خام .

در طی فرآیند پردازش قهوه ممکن است چوب،سنگ یا هر گونه بقایایی در دانه های قهوه در هنگام خشک کردن

جا مانده باشد.بنابراین دوباره باید دانه های قهوه خام تمیز شود.

بعد از این مرحله دانه های قهوه خام را روی یک دستگاه میریزند که عملیات مرتب سازی دانه های قهوه را اجام می دهد.

این دستگاه دانه های قهوه را برا اساس اندازه مرتب سازی می کند.

دانه های درشت تر یک طرف و دانه های سبک تر یک طرف.

به این ترتیب دانه های با کیفیت و کم کیفیت را از هم جدا می کند

آسیاب کردن قهوه

آسیاب کردن قهوه